Haima

New cars Haima

Haima S5
Haima S5
2014, 5-speed manual, Wagon
Haima 3
Haima 3
2007, 5-speed manual / CVT, Sedan
Haima M3
Haima M3
2014, 5-speed manual / CVT, Sedan
Haima 7
Haima 7
2012, 5-speed manual / 5-speed automatic, Wagon